ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค FarmHitech จังหวัดเลย

อีเอ็ม คืออะไร What is EM?

EM ย่อมาจากคำว่า Effective Microorganisms 

ซึ่งมีความหมายว่า

กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ค้นพบโดย ศาสตราจารย์ ดร. เทรูโอะ ฮิหงะ แห่งมหาวิทยาลัยริวกิว 

โอกานาวา ประเทศญี่ปุ่น ซึงได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ตามแนวทางท่านโมกิจิ โอกาดะ ระหว่าง พ.ศ. 2510-2525 ได้พบความจริงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เป็นดังนี้

ทั้งจุลินทรีย์ต้องการอากาศ (Aerobic Microonranisms) และจุลินทรีย์ ไม่ต้องการอากาศ (Anaerobic Microorganisms) นั้นทำงานร่วมกันในลักษณะช่วยเกื้อกูลกันบ้าง และขัดแย้งกันบ้าง

 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 

    1. กลุ่มจุลินทรีย์ดี 

    2. กลุ่มจุลินทรีย์ ก่อโรค หรือกลุ่มทำลาย มีประมาณ 5-10 %

    3. กลุ่มเป็นกลาง มีมากถึง 80-90 % 

ลักษณะการทำงาน 

    1. ถ้ามีจุลินทรีย์กลุ่มดีหรือกลุ่มสร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มก่อโรค โลกจะอยู่ในสภาวะสร้างสรรค์ สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษและโรคภัยทั้งปวง

    2. ถ้ามีจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคหรือกลุ่มทำลายมากกว่ากลุ่มดี สภาวะโลกจะตรงข้าม คือเกิดมลภาวะ 

เน่าเหม็น มีโรคระบาด เป็นสภาวะทำลาย 

    3. ส่วนกลุ่มเป็นกลางจะคอยช่วยสนับสนุนจุลินทรีย์กลุ่มใกลุ่มหนึงที่มีจำนวนมากกว่า ให้สามารถแสดงปฏิกริยาได้มากยิ่งขึ้น 

    ศาสตราจารย์ ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ ได้คัดสรรเอาเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มดีที่มีประโยชน์มาเลี้ยงรวมด้วยเทคนิคพิเศษ เรียกว่า กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ( Effective Microorganisms) หรือ EM มีจุลินทรีย์สำคัญ 3 กลุ่มคือ

   1. กลุ่มจุลินทรีย์ สังเคราะห์แสง (Photosynthetic Microoganisms)

   2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic Microorganisms)

 3. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ (Yeasts)

ขอบคุณที่มา : nature-farming